Famous Work And Authors 2017 - 2018 Important Question KPSC - WayToPsc.com

Sunday, 15 October 2017

Famous Work And Authors 2017 - 2018 Important Question KPSC

Famous Work And Authors 2017 - 2018 Important Question KPSC | Famous Work And Authors New Questions | About Famous Work And Authors KPSC Questions | Important Questions From Famous Work And Authors | Kerala PSC Important Question Of Famous Work And Authors
 • Vikramanga veda charitham - Bilhanan
 • Katha Sarith Sangaram - Somadevan
 • Matha vilasa prahasanam - Mahendravarman
 • Susrutha Samhitha - Susruthan
 • Raja Tharangini - Kalhana
 • Charaka Samhita - Charakan 
 • Rithusamharam, Meghasandesam, Reghuvamsam, Malavikagni Mithram - Kalidasan
 • Mrichakhadikam - Shudrakan
 • Uthara Rama Charitham, Malathi Mathavam - Bhavabhuti
 • Ratnavali, Priyadarshika,Nagananda - Harshavardhana
 • Harsha Charita, Kadambari Prinaya- Banabhatta
 • Panchasidhanthika, Brihat Samhita - Varahamihiran
 • Arya Bhadeyam, Soorya Sidhantam - Aryabhadan
 • Ashtanga Hridayam, Ashtanga Sangraham - Vagbhadan
 • Ashtadyayi - Panini
 • Mahavibasha - Vasumitra
 • Brahmastya Sidhantam - Brahmaguptan
 • Swapna Vasavadutta - Bhasan
 • Kamasutra - Valsyayanan

2 comments:

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.