ബംഗാൾ വിഭജനം - Partition of Bengal - Indian Freedom Struggles - Kerala PSC Important Q&A [Preliminary Based] - WayToPsc.com

Wednesday, 23 December 2020

ബംഗാൾ വിഭജനം - Partition of Bengal - Indian Freedom Struggles - Kerala PSC Important Q&A [Preliminary Based]

 ബംഗാൾ വിഭജനം

  1. ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 1905 ഒക്ടോബർ 16
  2. (1905 ജൂലൈ 20-നാണ് കഴ്‌സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ പ്രവിശ്യയെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചത്.)
  3. ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ബംഗാൾ മുഴുവൻ വിലാപ ദിനമായി ആചരിച്ചത് ഏത് ദിവസമാണ് - ഒക്ടോബർ 16
  4. ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ വൈസ്രോയി - മിന്റോ II പ്രഭു
  5. ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വർഷം - 1911
  6. ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയ വൈസ്രോയി - ഹാർഡിഞ്ച് II പ്രഭു


No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.