വിറ്റാമിനും അപരനാമങ്ങളും - ജീവകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകൾ - Kerala PSC 10th Level Questions - WayToPsc.com

Monday, 21 December 2020

വിറ്റാമിനും അപരനാമങ്ങളും - ജീവകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റ് പേരുകൾ - Kerala PSC 10th Level Questions

വിറ്റാമിനും അപരനാമങ്ങളും
വിറ്റാമിൻ ഡി
  • സൺഷൈൻ വിറ്റാമിൻ  
  • ആന്റി റാക്കറ്റിങ് വിറ്റാമിൻ
  • സ്റ്റിറോയ്ഡ് വിറ്റാമിൻ

വിറ്റാമിൻ ഇ
  • ആന്റി സ്റ്റെറിലിറ്റി വിറ്റാമിൻ
  • ബ്യൂട്ടി വിറ്റാമിൻ
  • ഹോർമോൺ വിറ്റാമിൻ

വിറ്റാമിൻ ബി 3
  • ആന്റി പെല്ലഗ്ര വിറ്റാമിൻ

വിറ്റാമിൻ സി
  • ഫ്രഷ് ഫുഡ് വിറ്റാമിൻ

വിറ്റാമിൻ കെ 
  • കോയാഗുലേഷൻ വിറ്റാമിൻ

No comments:

Post a comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.