ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam - WayToPsc.com

Saturday, 19 December 2020

ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam

 ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം

  1. ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്നത് - 1721 ഏപ്രിൽ 15
  2. കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം - ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം
  3. ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പ് വെച്ച ഉടമ്പടി - വേണാട് ഉടമ്പടി
  4. വേണാട് ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വെച്ച വർഷം - 1723
  5. കലാപം നടന്ന സമയത്തെ വേണാട് രാജാവ് - ആദിത്യ വർമ്മ
  6. കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - ഗിഫോർഡ്

കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയത്. (For Kerala PSC Preliminary Exam.)

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.