ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം - Bardoli Satyagraha - Kerala PSC 10th Level Question and Answer - WayToPsc.com

Thursday, 24 December 2020

ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം - Bardoli Satyagraha - Kerala PSC 10th Level Question and Answer

ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം

ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് - സർദ്ദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

ഭൂനികുതി വർധനവിനെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സമരമാണ് - ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം

ബർദോളി ഗാന്ധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് - സർദ്ദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് വല്ലഭായി പട്ടേലിന് സർദ്ദാർ എന്ന സ്ഥാനപേര് നൽകിയത് - ഗാന്ധിജി

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.