ജീവകം E - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin - WayToPsc.com

Sunday, 20 December 2020

ജീവകം E - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin

ജീവകം E
  1. പ്രത്യുല്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ ജീവകം - ജീവകം ഇ
  2. ഹൃദയത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവകമാണ് - ജീവകം ഇ
  3. ഹോർമോണായി കണക്കാക്കാവുന്നതും ഒരു നിരോക്സികാരി കൂടിയായ ജീവകമാണ് - ജീവകം ഇ
  4. മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവൻ ഇ

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.