കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദ്വീപുകൾ - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam - WayToPsc.com

Thursday, 24 December 2020

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദ്വീപുകൾ - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam

 കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദ്വീപുകൾ

  1. തിരുവനന്തപുരം - മരക്കുന്നം ദ്വീപ്
  2. കൊല്ലം - മൺറോ ദ്വീപ്
  3. പത്തനംതിട്ട - പരുമല
  4. കോട്ടയം - ഏഴുമാന്തുരുത്ത്
  5. എറണാകുളം - വെല്ലിംഗ്ടൺ, വെണ്ടുരുത്തി, ഗുണ്ടു ദ്വീപ്, വൈപ്പിൻ. നെടുങ്കാട്, രാമൻതുരുത്ത്
  6. കണ്ണൂർ - കവ്വായി, ധർമ്മടം തുരുത്ത്
  7. കുറുവാ ദ്വീപ് - വയനാട്‌

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.