തുകൽ നിർമ്മാണം - Leather Construction - Indian Industry Question and Answer - Based on Kerala PSC Preliminary - WayToPsc.com

Tuesday, 22 December 2020

തുകൽ നിർമ്മാണം - Leather Construction - Indian Industry Question and Answer - Based on Kerala PSC Preliminary

തുകൽ നിർമ്മാണം
  1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തുകൽ നിർമ്മാണശാല - കാൺപൂർ
  2. സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് - ചെന്നൈ
  3. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തുകൽ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ - കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ, കാൺപൂർ

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.