ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, 2020 - Kerala PSC Question and Answer - Based On 10th/Preliminary Exam - WayToPsc.com

Sunday, 20 December 2020

ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, 2020 - Kerala PSC Question and Answer - Based On 10th/Preliminary Exam

ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം
  1. ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020-ൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃക - 5+3+3+4
  2. കേന്ദ്ര മന്ത്രി സഭയുടെ അംഗീകാരം ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020ന് ലഭിച്ചത് - 2020 ജൂലൈ 29
  3. ദേശിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ അവസാന കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കിയ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ - ഡോ.കെ. കസ്തുരിരംഗൻ
  4. മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ പേര് - വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം

No comments:

Post a comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.