തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യവും ഉത്തരവും - കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രിലിമിനറി പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി - KERALA PSC PRELIMINARY EXAM SPECIAL - WayToPsc.com

Saturday, 19 December 2020

തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യവും ഉത്തരവും - കേരള നവോത്ഥാനം - പ്രിലിമിനറി പി.എസ്.സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി - KERALA PSC PRELIMINARY EXAM SPECIAL

  1.  ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് - ആർ.ശങ്കർ
  2. കേരള പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിന്റെ ആസ്ഥാനം - അയ്യൻ‌കാളി ഭവൻ (തിരുവനന്തപുരം)
  3. കൊച്ചി നാട്ടു രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്‌കർത്താവ് - പണ്ഡിത് കറുപ്പൻ
  4. പന്തിഭോജനം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ - തൈക്കാട് അയ്യ
  5. പിടിയരി സമ്പ്രദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകൻ - കുര്യാക്കോസ് എലിയാസ് ചാവറ


No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.