ടെലിഗ്രാഫ് - വാർത്താവിനിമയം - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam - WayToPsc.com

Saturday, 26 December 2020

ടെലിഗ്രാഫ് - വാർത്താവിനിമയം - കേരള പി.എസ്.സി ചോദ്യവും ഉത്തരവും - Kerala PSC - 10th/Preliminary Exam

 ടെലിഗ്രാഫ്

  1. ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാഫ് / കമ്പി തപാൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥലം - കൊൽക്കത്ത
  2. ടെലിഗ്രാഫ് ഡിപ്പാർട്ട്-മെന്റ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 1854
  3. ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ ബന്ധിപ്പിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ - കൊൽക്കത്ത - ഡയമണ്ട് ഹാർബർ
  4. ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 1885
  5. കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും ഡയമണ്ട് ഹാർബറിലേക്ക് ആദ്യ ടെലിഗ്രാഫ് സന്ദേശം അയച്ച വർഷം - 1850
  6. ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി ടെലിഗ്രാഫ് അയച്ച വ്യക്തി - അശ്വനി മിശ്ര
  7. ഇന്ത്യയിൽ ടെലിഗ്രാഫ് / കമ്പി തപാൽ അവസാനിപ്പിച്ച വർഷം - 2013 ജൂലൈ 15

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.