ജീവകം D - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin - WayToPsc.com

Sunday, 20 December 2020

ജീവകം D - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin

 ജീവകം D

  1. പച്ചക്കറികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാത്ത ജീവകം - ജീവകം ഡി
  2. പല്ലിന്റെയും എല്ലിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ ജീവകം - ജീവകം ഡി
  3. അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ (സൂര്യ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ്) സഹായത്തോടെ ത്വക്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം - ജീവകം ഡി
  4. ശരീരത്തിൽ കാത്സ്യത്തിന്റെ ആഗീരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം ഡി

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.