ജീവകം K - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin - WayToPsc.com

Sunday, 20 December 2020

ജീവകം K - ജീവശാസ്ത്രം - പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും - Kerala PSC Important Questions About Vitamin

ജീവകം K 
  1. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം - ജീവകം കെ
  2. മുട്ട, മൽസ്യം, മാംസം, കാബ്ബജ്, കോളിഫ്ലവർ,  തുടങ്ങിയവയാണ് ജീവകം കെയുടെ സ്ത്രോതസ്

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.