സ്ത്രീ സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾ - Women's Safety Laws - Kerala PSC Important Question - Preliminary Exam Based Q&A - WayToPsc.com

Wednesday, 23 December 2020

സ്ത്രീ സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾ - Women's Safety Laws - Kerala PSC Important Question - Preliminary Exam Based Q&A

 സ്ത്രീ സുരക്ഷാനിയമങ്ങൾ

  1. പാർലമെന്റ് ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം - 2005
  2. ഗാർഹിക പീഡന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം - 2006 ഒക്ടോബർ 26
  3. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം - 1961 മെയ് 20
  4. വിവാഹ സമയത്ത് സ്ത്രീധനം അഥവാ വിലപിടിപ്പുള്ള ആസ്തികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്ന നിയമമാണ് - സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം
  5. ഇന്ത്യയിൽ ഗർഭ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് - 1972 ഏപ്രിൽ 1
  6. ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈംഗിക പീഡനം തടയാനുള്ള നിയമം നിലവിൽ വന്നത് - 2013 ഏപ്രിൽ 23

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.