പൂർണ്ണ സ്വരാജ് - ആധുനിക ഇന്ത്യ - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും - WayToPsc.com

Wednesday, 27 January 2021

പൂർണ്ണ സ്വരാജ് - ആധുനിക ഇന്ത്യ - ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ( 1929 ) 

  • കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് സമ്മേളനം 1929 - ലെ ലാഹോർ സമ്മേളനം 
  • ലാഹോർ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സ്വാത ന്ത്ര്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് - 1929 ഡിസംബർ 31 
  • ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു
  • പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സ്വാതന്ത്യദിനമായി ആഘോഷിച്ചത് 1930 ജനുവരി 26 ന് 
  • ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ജനുവരി 26 ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.