നാവ് - ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ - മനുഷ്യശരീരം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ - WayToPsc.com

Thursday, 28 January 2021

നാവ് - ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ - മനുഷ്യശരീരം - ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

നാവ് 

  • പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് - മധുരം , കയ്പ് , പുളി , ഉപ്പ് 
  • വ്യത്യസ്ത രുചികൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന നാക്കിലെ ഭാഗം - സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ 
  • സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് - പാപില്ലകളിൽ 
  • നാവിന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ - പാപില്ലകൾ
  • മധുരത്തിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് - നാവിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് 
  • പുളിയ്ക്കും എരിവിനും കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് - നാവിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിൽ 
  • കയ്പിന് കാരണമാകുന്ന സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ കാണപ്പെ ടുന്നത്  - നാവിന്റെ ഉൾവശത്ത് 
  • നാക്കിന്റെ ചലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഡി - ഹൈപ്പോഗ്ലോസൽ നാഡി 
  • മുഖഭാവം,രുചി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഡി - ഫേഷ്യൽ നെർവ് 
  • നാക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം - റെഡ് ബിഫ് ടങ്

No comments:

Post a Comment

Contact | Privacy Policy | Sitemap
© Copyright 2017-2019 www.waytopsc.com. All Rights Reserved.